Feb 8, 2014

Free mouse pad free shipping

http://www.aluth.com/2012/11/100-free-mouse-pad.html
wo lsh,d fokafka fkdñf,a ujqia mEâ tlla f.org u f.kak .kak úÈy'
lsisu uqo,la jeh jkafka kE' fïl lrkafka Tomtop lshk ckm%sh fjí wvúhla'1' uq,skau www.tomtop.com site tlg hkak'
2' Bg miafia  site tfla register fjkak'3. Bg miafia Thdf.a E-mail Address tlg Confirmation Link tlla foaú' talg fldgkak'4.
Bg miafia Registration Successful lsh,d message tlla ths'


5. yß' oeka ;uhs jefâ mgka .kak ;sfhkafka' oeka Th Page tfla ;sfhk search Bar tfla —C571″ lsh,d ghsma lr,d Go fnd;a;ug fldgkak'6.
oeka Th ;sfhkafka Thdf.a Mouse Pad tl' t;k ;sfhk Add to cart fnd;a;ug fldgkak'


7. oeka Added to your Shopping Cart lsh,d ;sfhk ;ek Shopping Cart lshk tl Click lrkak'

 


8' oeka Th TomTop Points lsh,d ;sfhk ;ek 70 type lr,d Apply Points hkak'

9' oeka Proceed To Checkout Click lrkak'

10' Th ,nd fok Form tfla Thdf.a úia;r ál §, Continue Click lrkak'
^ u;l we;=j Ship to this address lshk tl f;dar,d fokak&
 


11. oeka Shipping Method talg free ^0'00USD& §, ;sfhk option tl f;dar,d Continue lrkak'12.
oeka Payment Options j, Pay with Points §, Continue lrkak'13.
oeka Order Review j, Place Order Click lrkak'14.
jefâ f.dv. Continue Shopping Click lr,d Bg miafia Logout fjkak'Mouse Pad tl i;s 2-3 la fjoa§ f.orgu tkjd' fï úÈhg Thd,g Mouse Pad 20 la Wk;a f.kak .kak mq¿jka" yenehs E-mail Addresses 20 la ;sfhkak ´ks'