Sep 28, 2014

Allocating different SMS tones Android app - iSMS

http://www.aluth.com/2013/05/i-sms.htmlf*daka tl fkdn,d uefiaÊ yÿk.kak App tlla'
Tng sms tlla ,enqk úg phone screen tl on fkdlr ta ljqo lsh,d oek.kak leu;so@ iSMS app tl u.ska ta wjYH;djh Tng imqrd fokq ,efí'

fuu
app tl u.ska Tfí úúO hd¿jkag notification sounds fjka lr ;eîug yelshdjla ,efí' ;jo fuu app tl u.ska ;ukag leu;s wdldrfha vibration patterns idod .ekSug wjia:dj ie,fia'
fu;kska .kak ( 888 kb )

Tn iE¥ fuu patterns hd¿jkag fjka lr ;eîfuka" tu hd¿jkaf.ka sms tlla meñ‚ ú.i Tng ta ljqo lshd yÿkd .eksug yelsjkq we;' custemcare tfla uefiaÊ tk kïn¾ j,g fï u.ska Yíohla ,nd oSu u.ska tho Tng yÿkd.; yelsfõ¡

Tn jev wêl wjia:djka j,§ fuh uyÕ=‍ rel=,la jkq fkdwkqudkhs' Tn;a fuu w;aoelSu ,nd.kak wekafv%dhsâ ÿrl;k ioyd fuu wema tl nd.kak¡App Screenshots
  
  

Technical Details

  • App Name: iSMS
  • File size: 888 kB
  • Requirements: Requires Android 2.3 and up
  • License: Free
  • Download link support : play.google.com
  • Publisher Contact : mj7007@gmail.com