Jun 28, 2013

What's In Your Immediate Future - Astrology software

http://www.aluth.com/2013/06/blog-post_28.html
;ukaf.a wkd.f;a isxyf,ka lshk wmQre fid*aÜfjhd tlla'

wkd.f;a fudk jf.ao lsh,d n,d .kak ;shkjkï  fydohs fkao @

 
fjkafka fudkjo lsh, l,skau oek.;a;u't;fldg fldalg;a iqodkfuka bkak mq¨‍jkafka'fukak talg ,xldfõ flfkla f.a kshu fid*aÜfjhd tlla'

fu;kska nd .kak - 8.05 MB

fufla TOF meÉ lsh,d Folder tlla ;shkjd tafla ;shk Files ál Install lrmq ;ekg Copy lrkak wu;l lrkak tmd' Font tll=;a we;s tal;a Font Folder tlg
copy lrkak'

fïl cdjd j,ska ,shmq mß.Kh jev igykla' oeka b;ska f.dvla kele;a rd,,d jev fmkakkafka fï Horoscope Software j,skafka' fïl;a ta jf.a tlla ku" WmkaÈkh" ,.akh fokak Tks t;fldg Thdf.a wkd.f;a fldfyduo lsh,d lshkjd'

fydou foa ;ud fïl isxy, jev igykla' wms n,mq ish,a,kaf.au jf.a fïfla lshk l;d ál we;a; Thd,g;a fïl fokak ys;=fka ta ksid ;uhs'


fjí wvúfha idudðlfhl= ùug jï mi my,u Join This Site u; Click lrkak' Tng túg tiekska w¨‍;a ,sms ,nd .; yel'

Tfí jákd woyia my;ska odkak
mq¨‍jka

Technical Details

  • Software Name : Anagathe balamu ( Astrology software )
  • File size : 8.05 Mb
  • Requirements : Windows XP / Vista / Windows7 / Windows8
  • License : Free
  • Download link support : www.mediafire.com