Aug 30, 2014

ConvertXtoDVD - Convert Videos and Burn

http://www.aluth.com/2013/08/downoad-dvd-player.html´fku ùäfhda *hs,a tlla DVD Player tflka n,kak write lrkak ^ with subtitle & fïl ;uhs kshu ndKafâ'

Nero tflka lrkak neß jev fïflka f,aisfhkau lr .kak mqÆjka'


Th ùäfhda write lr,d fokafka ùäfhda caffe j, tfyu fï fid*aÜfjhd tflka ;uhs' DVD blaukska write lr,d fokafka'fudlo Vedio tfyu mgia .d,d convert fjkjd lsis wjq,la ke;=j'DVD fail fjkafk;a kE .skor jf.a Write fjkjd'

fïfla kshuu jefâ ;uhs iíghsg,a ^ Subtitle & tl;a od,d write lrkak mqÆjka'
fukak vjqkaf,daâ lr .kak'


bkaiafg%da,a lrkak B.djg key text *hs,a tfla lS tlla fokak iïmQ¾Kfhkau fkdñf,a mdúÉÑ lrkak mqÆjka'fukak ial%Ska fYdÜ tlla'  

Tfí woyia odkak;a wu;l fkdlrkak'
ó,.g ;j;a kshu ,smshla n,dfmdfrd;a;= jkak' 


Technical Details

  • software Name: ConvertXtoDVD
  • File size: 38 Mb
  • Requirements: Windows XP / Vista / Windows7 / Windows8
  • License: Try it free / Buy
  • Publisher web site: www.vso-software.fr