Sep 14, 2013

Free internet Tricks and speedup - Hutch sim

http://www.aluth.com/2013/09/free-internet-network-intenet-speed.html100% free internet hk yeá iy internet speed lrk úÈh'

isñ; ld,hlg Hutch j,ska free net hkak;a mq¨‍jka úÈy .ek wms n,uq'wfkla network j,ska internet hk lÜáhg fu l%ufhka internet speed tl jeä lr.kak mq¨‍jka'fï fid*aÜfjhd tfla ku ultra-surf tl f,dlfha m%isoaO fmdä anti-censorship software tlla' fu;kska fkdñf,a download lr.kak mq¨‍jka'

Hutch j,ska free internet hkak Tfka kï' Hutch sim tl ;sfhk dongle tl connect lr,d download lr.;a; file tl unzip lrmqjdu ;shk ultra surf software le,a, double-click lr,d open lrkak Bg miafia ultra-surf network tlg connect fjklï bkak' connect Wkdg miafi we;s;rula ;j isñ; ld,hlg fkdñf,a hutch j,ska internet hkak'

ultrasurf tl .ek tutorial tlla


Increase internet speed with open DNS

  oeka software tlla ke;=j free internet internet hk yeá n,uq'

biafi,a, lsõjd jf.a wfkla networks use lrk whg internet speed tl fï l%ufhka jeä lr.kak mq¨‍jka' fuysÈ ISP wmg imhk DNS fyj;a Domain Name server tl fjkqjg fjk;a DNS tlla Ndú;d lsßula ;ud fjkafka' DNS tlllska fjk fo .ek ir,j lsõfjd;a' Thd web browser tfla web address tlla type lr,d browse lrkak b,a¨‍jdu fï DNS tflaka t web site tl host lr,d ;shk sever tl Thdg fydh,d fokjd'

fï .ek jeäh úia;r lrkafka ke;=j lrk úÈy oeka n,uqfld' i,a,s È,d DNS .kak;a mq¨‍jka b;ska free internet hkak free tllau Tfka ksid Google ,d fok Google open DNS Ndú;d lruq'

m,uqj windows j, Network and Sharing Center tl search lr,d yß control panel tflka yß open lr .kak'oeka Network and Sharing Center window tfl ol=Kq me;af; ;shk Change adapter settings, click lrkak'

oeka Thdf.a dongle tlg wdod, Local Area Connection tl Wv right click lr,d properties f;drkak'


oeka open fjk window tfla Internet Protocol Version 4 ^TCP$IPv4& lshk option tl highlight lr,d properties hkak click lrkak'


open fjk window tfl Use the following DNS server addresses lshk option tl tick lr,d my; DNS settings tys fhdokak'
Preferred DNS Server: 8.8.8.8
Alternate DNS Server: 8.8.4.4
Settings yo,d bjr fj,d ok lrkak' oeka b;ska Computer tl restart lr,d hutch sim tl use lr,d Hutch lÜáh free internet hkak'