Photo of Milford Sound in New Zealand

Feb 13, 2012

Rahu Kala for Sri Lanka - 2016


         rdyq ld,h        ure isák osYdj
  • bßod                             4.30 - 6.00                     W;=r
  • i÷od                 7.30 - 9.00                jhU
  • w.yrejdod          3.00 - 4.30                niakdysr
  • nodod               12.00 - 1.30                ksß;
  • n%yiam;skaod       01.30 - 3.00                ol=K
  • isl=rdod            10.30 - 12.00               .sKsfldK
  • fikiqrdod         09.00 - 10.30                    kef.kysr

fuu fõ,djka osjd rd;%S ld, folgu fmdÿfõ¡
ure isák osYdj msgqmd iqn lghq;= isÿ lsÍu uekú¡

 
Top