Sep 9, 2014

Assign any color to any folder - Folder Colorizer

http://www.aluth.com/2014/04/Colour-font-software-free-download.htmlf*da,av¾ia j,g tl tl ,iaik colours oduq'

wms fjkod olsk f*da,av¾ia oel,u we;s fj,d fka'
tl tl mdáka ;ukag wjYHh f*da,av¾ j¾K .kajkak  fid*aÜfjhd lE,a,la wms Thd,g yÿkajd fokjd'WodyrKhla úÈhg fï n,kak screen shots

úkafvdaia 7 j,g;a mqÆjka
  


úkafvdaia 8 j,g;a mqÆjka


fu;kska .kak fid*aÜfjhd tl' ^1'38mb only&

fid*aÜfjhd tl bkaiafg%da,a lrdg miafia f*da,av¾ tlla Wv right click lr,d colourize lshk Tab tflka wod, j¾Khla fyda Thdg ysf;k mdgla od .kak¡

fï fid*aÜfjhd tl Install lrkfldg yßhg n,,d bkaiafg%da,a lrkak fudlao fïfla setup Next È § hkfldg fjk fid*aÜfjhd tll=;a bkaiafg%da,a lrkak wykjd ta ksid ta Tick fokafka ke;=j fïl ú;rla od .kak'

;j fohla fïl Unistall lrkak lrkak ys;=fkd;a f*da,av¾ia j, l,¾ia tfyu whska lr,d mdáYka tfla programme file j, Folder Colorize lsh,d f*da,av¾ tlla we;s tafla uninstall Double click lr uninstall lr.kak mqÆjka¡fï jf.a kshu jev lE,s | fid*aÜfjhd .ek tiekska oek .kak fuys iduðlfhla jkak jï mi hgu ;sfhk Join This site u; click lr Tfí G-Mail .sKqfuka iïnkaO jkak'

Technical Details

  • software Name:  Folder Colorizer
  • File size: 1.38Mb
  • Requirements: Windows XP / Vista / Windows7 / Windows8
  • License: Free
  • Publisher site :  www.softorino.com