Oct 13, 2014

Sinhala, Tamil, English -Tri Lingual Dictionary

http://www.aluth.com/2014/05/trilingual-dictionary.htmlbx.%Sis" oñ< ´kEu jpkhla isxy,hg yrjk YíofldaYh'
ud;Dldfjkau f;afrkjd fï Dictionary tfla jákdlu' ta ;uhs oñ<  jpkhla jqk;a mgia.d,d isxy,hg yrj.kak mq¨‍jka'wms l,ska Thd,g §,d ;sfhkjd Dictionary lSmhlau'kuq;a fï yelshdj ;sfhkafka fï YíofldaYhg muKhs'

fï fid*aÜfjhd tfla ku ;uhs f;%NdId YíofldaIh'
lS fndaâ tl yeisrùu wmyiq whg;a f,aisfhkau Ndú;d lrkak mq¨‍jka f,i fï fid*aÜfjhd tl ks¾udKh lr,d ;sfhkjd'
n,kak ial%SkafYdÜ tl'fïl fid*aÜfjhd tlla jYfhka jf.au online f,iska jev .kak mq¨‍jka'

Online jev .kak fu;kska hkak'
fid*aÜfjhd tl fu;kska .kak¡ ( 32.4 MB)fïjf.a kshu fid*aÜfjhd fkdñf,au wfmka ú;rhs'

Technical Details

  • software Name : Tri Lingual Dictionary
  • File size : 32.4 Mb
  • Requirements : Windows XP / Vista / Windows7 / Windows8
  • License : Free
  • Publisher web site : www.trilingualdictionary.lk