Oct 10, 2014

Download And Install Viber For Java phone

http://www.aluth.com/2014/05/viber-java.htmljhsn¾ cdjd f*daka j,g oduq¡

wms Thd,g l,ska ,smshlska lsh,d ÿkakd fldfyduo mß.Klhg yd iaud¾Ü f*daka j,g  jhsn¾ odk úosh¡ ta w;f¾  idudkHh f*daka mdúÉÑ lrk wh weyqjd wmsg jhsn¾ odkak l%uhla keoao lsh,d'


ta iEu f*daka tllu jdf.a cdjd ;sfhkjd fka' cdjd ;uhs biair f*daka j, wemaia jev lrk OS tl' Tkak ta whg fu;kska nd .kak .jar Viber *hs,a tl'

update ( 2014.10.10 by; tl jev ke;s wh fu;kska .kak'

B.djg pc suit tlla u.ska fyda f*daka tflkau bkaiafg%da,a lr.kak mq¨‍jka kï Direct phone tflkau ndf.k bkaiafg%da,a lr.kak'


ineos ,sms'
  • pc suit ke;s wh fu;kska .syska .kak' 
  • jhsn¾ iaud¾Ü f*daka j,g fyda mß.Klhg odk ,smsh n,kak fu;kska .kak'

Technical Details

  • Java App Name : Viber
  • File size : 38 KB / 1.69 KB
  • Requirements : Java mobile phone
  • License : Free
  • Publisher website : www.viber.com