Oct 10, 2014

Download And Install Viber For Java phone

http://www.aluth.com/2014/05/viber-java.htmljhsn¾ cdjd f*daka j,g oduq¡

wms Thd,g l,ska ,smshlska lsh,d ÿkakd fldfyduo mß.Klhg yd iaud¾Ü f*daka j,g  jhsn¾ odk úosh¡


ta w;f¾  idudkHh f*daka mdúÉÑ lrk wh weyqjd wmsg jhsn¾ odkak l%uhla keoao lsh,d'


ta iEu f*daka tllu jdf.a cdjd ;sfhkjd fka' cdjd ;uhs biair f*daka j, wemaia jev lrk OS tl'
Tkak ta whg fu;kska nd .kak .jar Viber *hs,a tl'update ( 2014'10'10 by; tl jev ke;s wh fu;kska .kak'

B.djg pc suit tlla u.ska fyda f*daka tflkau bkaiafg%da,a lr.kak mq¨‍jka kï Direct phone tflkau ndf.k bkaiafg%da,a lr .kak'


ineos ,sms'
pc suit
ke;s wh fu;kska .syska .kak'
jhsn¾ iaud¾Ü f*daka j,g fyda mß.Klhg odk ,smsh n,kak fu;kska
.kak'

 

Technical Details

  • Java App Name : Viber
  • File size : 38 KB / 1.69 KB
  • Requirements : Java mobile phone
  • License : Free
  • Publisher web site : www.viber.com