Jun 7, 2014

Halo Combat Evolved Computer Game Review

http://www.aluth.com/2014/06/halo-combat-evolved.htmlwms l,ska §mq f.aï álg f,dl= m%;spdrhla ,enqK ksid fukak ;j;a iqmsß f.aula Thd,g f.kdjd'fïl Action Game tlla'fïfla ku Halo " ku wymq .uka okakjd we;s álla mrK f.aï tlal jqkdg yeu mß.Klhlu jdf.a play lrkak mq¨‍jka ckm%sh f.aï tlla'

n,kak Game play ùäfhdaj'

t;rï fâgd m%udKhla fïlg hkafka kE'iïmQ¾K figma *hs,a tlgu hkafka 424 MB jf.a fmdä .dKla ;uhs' my; iqÿiqlï imqrd ;sfhkï fïl Thd,g play lrkak mq¨‍jka

Minimum System Requirements
 • OS: Windows XP / Vista /7 / 8
 • Processor: INTEL 2 GHz Dual Core
 • RAM: 1 GB
 • Sound Card: DirectX Compatible
 • DirectX: 9.0c
 • Hard Drive: 2 GB free

Recommended System Requirements
 • OS: Windows XP / Vista /7 / 8
 • Processor: INTEL 2.6 GHz Dual Core
 • RAM: 1 GB
 • Sound Card: DirectX Compatible
 • DirectX: 9.0c
 • Hard Drive: 2 GB free
ial%Ska fYdÜ fukak'yf,da f.aï tl internet tfla fiÜ tl;a tlal play lrk úÈh n,kak fu;kska .syska ,smsh lshjkak'