Jul 28, 2014

How to install sinhala without Android Root phone

http://www.aluth.com/2014/06/sinhala-Android-font-install-without-root.html rEÜ lrkafka ke;=j ieïiqka .ef,lais f*daka j,g isxy, oduq.

wekafv%dhsâ f*daka ndú;d lrk wh ;uhs wfma rfÜ f.dvla bkafka'

ta;a isxy, f*dkaÜ tl od.kak wmyiq wh f.dvla bkak nj wfma B-fï,a ,smskhg ,efnk mKsúv u.ska jegyqkd' Tkak ta whg f*daka tl rEÜ fkdlru isxy, od .kak úÈhla lsh,d fokjd'rEÜ lrkafka ke;s ksid f*daka tlg .ek lsisÿ ydkshla fjkafka kE' j.lSï iy;slh;a wdrlaYd fjkjd'
  • uq,skau fu;kska .syska Fontomizer Sp wema tl .+.,a play j,ska .kak'
  • wema tl open lr ;srfha ´kEu ;ekla touch lsÍfuka Tjqkaf.a fjí wvúhg iïnkaO jkak'
  • tu fjí wvúfhka WIKI_ANDROID font tl Nd.; lr bkaiafgda,a lrkak'

    Home Screen tlg f.dia Menu > Settings > Display > Font Style hkak f;darkak'

     tys we;s WIKI_ANDROID wlaIrh f;dard ok lrkak'
    oeka
isxy, ;sfhk fjí wvúhlg .syska n,kak l,ska fldgq fldgq jegqk wl=rE wmQrejg fmakjd'


jeo.;a - ieïiqka .e,lais f*daka ioyd ;uhs wms fï l%uh w;ayod neÆfõ' Thd,f.a wekafv%dhsâ f*daka ioyd w;ayod n,kak mqÆjka'

´fku f*daka tllska isxy, n,kak yok úÈh wfma wks;a ,smsh fu;kska .syska n,kak¡ wekafv%dhsâ i|yd isxy, fjí n%õirh ´fk wh fu;kska .kak'

Technical Details

  • App Name : Fontomizer SP(Font for Galaxy)
  • File size : 317 Kb
  • Requirements : Requires Android 2.1 and up
  • License : Free
  • Download link : play.google.com
  • Publisher web site : www.fontomizer.com

 
Top