Jul 24, 2014

WiseCleaner - Freeware Registry Cleaner

mß.Klfha Registry lshkafka mß.Klfha fm%da.%Eï ksis wdldrj l%shdlsÍug WmldÍ fjk *hs,a j¾.hls'ld,hla hkúg fuu *hs,a fjkia ùï j,g ,la fjkjd'

b;ska fï ksid wms uDÿldx.hla u.ska kej; tu Registry ksis wdldrj ilial<hq;= fjkjd' ke;a;ï b;ska mß.Klh ukao.dój ;uhs l%shd lrkafka'

fï ioyd wms Thd,g fkdñf,a wka;¾cd,h úiska ,nd fok uDÿldx.hla fjk Wise Registry Cleaner jev igyk yÿkajd fokjd'

n,kak ial%SkafYdÜ tlla'

ලොකු කර බලන්න click කරන්න

fukak nd .kak fu;kska msúi' ^ 2 mb only &

fuu fid*aÜfjhd tl install lrdg miq ndú;d lrk wdlrh my; ùäfhdafjka n,kak'

 Technical Details

  • software Name :  Wise Registry Cleaner
  • File size : 2.03 Mb
  • Requirements: Windows XP / Vista / Windows7 / Windows8
  • License: Free
  • Publisher site :  www.wisecleaner.com

 
Top