Sep 22, 2014

Android Apps Backup - Andro Zip File Manager

http://www.aluth.com/2014/07/apps-backup-Android-Andro-Zip-File-Manager.html
wekafv%dhsâ WmlrKfha wemaia Device tflkau nelma lruq¡

Thdf.a f*daka tfla ;sfhk Apps fjk f*daka tllg .kak fyda " f*daka tl Format lrmq ojilkej; wemaia vjqkaf,daâ fkdlr install lr .kak;a fïl f.dvla jákjd' fï wema tfla ku Andro Zip  File Manager.

wema store tflka fu;kska .kak'

yß oeka n,uq fldfyduo fïflka fï foa lrk úÈh'

  1.  fïl open lryu Wv icon fma,shla ;sfhk tab tlla ;sfhkjd' tal ol=Kg Drag lryu ;j;a icon álla fmakak tkjd'
  2.  oeka taflka Apps lshk icon tl tap lrkak'
  3.  ta;k Thdf.a f*daka tfla ish¿u wemaia fmkajkjd'Thdg wjYHh Apps Select lr,d Backup fokak'

oeka Thdf.a phone memory tfla  “app_backupFolder tlg hkak fjkjd' tal we;=f,a Backup lrmq wemaia .apk úÈhg ;sfhkjd' ta wemaia WiFi j,ska fyda mß.Klhg plug lr,d ´fk f*daka tll install lr .kak mqÆjka'


fjí wvúfha idudðlfhl= ùug jï mi my,u Join This Site u; Click lrkak' Tng túg tiekska wÆ;a ,sms ,nd .; yel'

Technical Details

  • App Name: Andro Zip  File Manager
  • File size: Varies with device
  • Requirements: Requires Android 2.2 and up
  • License: Free
  • Download link: play.google.com
  • Publisher web site: www.avg.com/ww-en/avg-labs