Jul 30, 2014

Eazy CD , DVD write software - Totally Free Burner

iSã Burn lrkak f.dvla wh ndú;d lrkafka Nero fid*aÜfjhd tl fka' ta;a tal Active j¾Yka tlla ndú;d lrkak fjkjd' tajf.au álla ú;r jev jeä ksid Burning Fail fjk wjia:d;a jeähs'

ta ksid Tkak wms Thd,g f.kdjd 100] lau fkdñf,a iSä Write lrkak Totally Free Burner uDÿldx.h' lsisu .eg¿jla ke;=j f,aisfhkau ndú;d lrkak mqÆjka'
´fku flfklag myiqfjka fï u.ska write lr .kak mqÆjka'


Burn Audio CD using mp3, wma, ogg and wav files
Burn Video CD from Mpeg1 VCD files
Burn Data CD DVD ISO9960 and Joliet (Multisession)
Burn Data CD DVD UDF
Burn Video DVD from existing DVD files
Burn CD DVD from BIN/ISO image directly

n,kak yÿkajd§fï ùäfhdaj'fu;kska .kak uDÿldx.h ( 1.5 MB only )
fï jf.a ják uDÿldx. Thd,g yÿkajd fok wÆ;a'com iu. ¤ fjkak jï mi my;u Join This site u; click lr Tfí Google .sKqu u.ska'


Technical Details

  • software Name:  Totally Free Burner
  • File size: 1.5Mb
  • Requirements: Windows XP / Vista / Windows7 / Windows8
  • License: Free
  • Publisher site :  www.sabsoft.com

 
Top