Jul 26, 2014

CHAOS LEGION - Game Review sinhala


Thd,g wms kshu f.aïia yÿkajd fokjd fka' f.dvlau ÿkafka Action f.aïia ;uhs' ta;ßka wo f.aï tl úfYaIhs' fïl kshu lvq *hsÜ j,ska iy tl tl Action j,ska iukaú; jQ iqmsß f.aï tlla'

fïl;a tÉpr f,dl= f.aï tlla kï fkfjhs' yefudagu play lrkak mqÆjka Games ;uhs'

n,kak Game play ùäfhdaj'


l%shd lsÍug my; iqÿiqlï mß.Klfha wjYHh fõ'
  OS: Windows XP/Vista/7/8
  Processor: Intel Pentium 4 2GHz 
  RAM: 512 Mb
  Sound Card: DirectX Compatible
  DirectX: 9.0
  Hard Drive: 1.2 Gb free

   ial%SkafYdÜ my;ska'


    
   Top