Sep 23, 2014

SafeIP - Free Anonymous Surfing

http://www.aluth.com/2014/07/log-blocked-site-ip-hide.htmlIP udre lr,d msgráka bka¾g¾fkÜ huq'

Tkak Thd,g kshu uDÿldx.hla f.kdjd'fïl mß.Klfha IP tl udre lrk f.dvla ckm%sh uDÿldx.hla'


fïflka ysr fjkafka keyqj íf,dla lr,d ;sfhk fjí ihsÜ j,g hkak;a mq,ajka'

Thd,g fok fï fid*aÜfjhd tl f.dvla jákd tlla fudlo f.dvla oeka ;shk fid*aÜfjhd j,ska hoa§ f.dvlau ysrfjk .;shla ;shkj t;a fuflka kï tfyu fjkafka kE fïfla f.dvla rgjÆ;a ;shkjd ;ukag leu;s tlla odf.k hkakhs ;sfhkafka'

fukak n,kak ial%SkafYdÜ'

fukak .kak tfykï fu;kska'

jeo.;a - fïl i,a,s f.j, .kak ´fka fid*aÜfjhd tlla jqkdg fïf.d,af,da fok *%S ip location ;ukag ´fka úÈyg jefâ lr.kak mq¿jka'

fï .ek Thd,g ,sõfõ'
m%ùka y¾IK


Technical Details

  • software Name: SafeIP
  • File size: 2.40 MB
  • Requirements: Windows XP / Vista / Windows7 / Windows8
  • License: Free
  • Publisher web site: www.freesafeip.com