Jul 24, 2014

Permanently data destruction - Disk Wipe


Recover lr,dj;a .kak neßfjkak Delete lruq' mß.Klhla .;a;u ´fku flfklaf.a Private o;a; ;sfhkak mqÆjka " b;skaneß fj,dj;a tajd ld w;gj;a hhs lsh,d iyuq,skau mß.Klfhka whska l, hq;=kï Delete lrk úÈhla ;sfhkjd'

ke;a;ka wjYHukï Recover fid*aÜfjhd j,ska wms Normal úÈhg ulmqjd .kak mqÆjka fka'

oeka fldfyduo wmyq .kak neß fjkaku ulkafka @
fï ioyd wms fhdod .kafka uDÿldx.hla'

uDÿldx.fha ku ;uhs - Disk Wipe

fukak .kak uDÿldx.h' ^ 1 . 05 MB &
úkafvdaia xp " 7" 8 j, jev lrkjd'

ial%SkafYdÜ tlla n,kak'
f,dl= lr,d n,kak click lrkak Technical Details

  • software Name :  Disk Wipe
  • File size : 1.05 Mb
  • Requirements: Windows XP / Vista / Windows7 / Windows8
  • License: Free
  • Publisher site :  www.diskwipe.org

 
Top