Aug 30, 2014

Old English songs with sinhala meaning.

http://www.aluth.com/2014/08/old-englsh-songs-with-sinhala-meaning.html
wms ljqre;a bx.%Sis .S; j,g we¿ï lrkjd¡ iuyre wykafka ta .S;j, Beat tl fydo ksid¡

ta;a tys f;areu yßhgu oek .kak ;sfhhs kï kshuhs fka¡ iEu isxÿjlu hïlsis f;areula ;sfhkjd n,kak my; ùäfhda ál¡tafldaka f.a ìhqá*q,a isxÿj isxy, ií tl tlal¡


Right Now Na na With Sinhala Subtitle

Gangnam Style with Sinhala Subtitle

No promise with Sinhala Subtitles

Love The Way You Love

Justin Bieber - Baby With SInhala Subtitle

In The End With Sinhala Subtitle
fuys ish¨ isxy, ií tl;= lsÍfï jákd ld¾hh  Dhanushka Lakmal úiska isÿlr ;sfnkjd¡
isxÿjla ckm%sh fjkak fïjdfha f;areu yßu jákjd lsh,d Thd,g oeka f;afrkjd we;s¡ Thdf.a jákd woyia my;ska odkak mq¨jka¡