Sep 10, 2014

Apple Relesed New iphone 6 and iphone plus

http://www.aluth.com/2014/09/apple-iphone-6-plus-released.htmlwem,a whsf*daka 6 iy wem,a whsf*dka 6 plus fj<ofmd,g'

Bfha Èkfha wem,a iud.fï úfYaI Èkhla jqkd' ta ;uhs whsf*daka 6 ÿrl:kh f,daflgu yÿkajd §uhs'Tkak úfYaIu ldrKhKï whsf*daka 6 iu. fmkqfuka úYd, whsf*daka plus f,i ;j;a ÿrl:khla fï iu. yÿkajd§uhs'
 


Bfha Èkfha mej;s fuys idlÉPd jQ lreKq fufiah'


ta jf.au fukak n,kak wem,a iud.fï Official ùâfhdaj wem,a whsf*daka 6 iy  whsf*daka 6 ma,ia .ek f,daflgu bÈßm;a l, ùäfhdaj'

w¿;a f*daka 2 ñ, .Kka fldfyduo @;srfha m%udKhka'


ta jf.au jeäfhka fuu yÿkajd§fï W;aijh ;=, wem,a Trf,daiqjla Apple watch tlla o yÿkajd fo, ,§' ta .ek jev igyk my;ska n,kak'