Jan 6, 2015

Remote mouse - Desktop remote software

http://www.aluth.com/2015/01/remote-mouse-desktop-remote-software.html
f*daka tflka mß.Klfha ujqia tl lSfndaâ tl yiqrejuq¡ 

Tkak ;j;a wmQre jevla Thd,g f.kdjd¡ fï uDÿldx.fha ku Remote mouse
 
n,kak yÿkajdoSfï ùäfhdaj¡


  • uq,skau fu;kska msúi Get Now click lr úkafvdaia mß.Klhg fuu uDÿldx.h nd.kak ( my; rEmfha rjqï lr olajd ;sfí )
  • oeka f*daka tflka wemaiafg%da fj; msúi Remote Mouse App tl ndf.k bkaiafg%da,a lrkak¡
  • mß.Klfha iy f*daka tfla jhs*hs Tka lr wema tl u.ska search lr mß.Klh yd iïnkaO jkak¡
fuh fkdñf,a ,ndfok uDÿldx.hla ksid Thd,g f.dvlau jdishs¡ f.aï .ykak tfyu kshuhs¡ yenehs wksjd¾hfhka
jhs*hs ;sfhkak kï ´fka¡ wem,a, wekafv%dhsâ  jf.au úkafvdaia Wmdx. ioydo fuh l%shdlrhs¡
 

Technical Details

  • Software Name : Remote mouse
  • File size : variable device
  • Requirements : Android / Apple IOS / Windows phone
  • License : Free
  • Publisher website : www.remotemouse.net