Apr 26, 2015

Facebook hello app introduce

http://www.aluth.com/2015/04/facebook-hello-app-introduce.html
f*aianqla hd¿jkag flda,a .kak mq¨jka wema tlla¡

f,dafla jeäu idudðlhska msßila jf.au fudnhs,a kïn¾ia rdYshl .nvdjla ;uhs f*aianqla lshkafka¡ oeka Tng f*aianqla ñ;=rkag


flda,a .kak mq¨jka wmQre wema tlla wekafv%dhsâ iaud¾Ü Wmdx. ysñ whg f*aianqla ixj¾Olhska yÿkajdfokjd¡ fuh yÿkajdfokafka Facebook Hello f,ihs¡ Tnf.a hd¿jka f*aianqla fj; ÿrl;k wxlh public hgf;a ,ndoS we;akï fï wema tl u.ska f*aianqla .sKqug f,d.a ùfuka Tjqkag weu;= ,nd .ekSfï myiqj i,ihs¡ wkjYH flda,a wdfjd;a fï u.skau tu wxlh íf,dla lrkak;a mq¨jka¡
n,kak
yÿkajdoSfï ùäfhdaj¡


fuh wekafv%dhsâ i|yd uq,skau yÿkajdÿka w;r wfkl=;a fudnhs,a fufyhqï moaO;Skago miqld,Skj yÿkajdoSug kshñ;hs¡flda,a .kak ú;rla fkfjhs f*aianqla uefiakac¾ iu. fï u.ska uefiaÊ hjkak;a mq¨jka¡

fu;kska msúi
wema tl nd.; lr.kak¡
 
screenshots


Technical Details

  • App Name : Hello - Caller ID & Blocking app
  • File size : Varies with device
  • Requirements :  Android Mobile OS
  • License : Free
  • Publisher website : www.facebook.com