Jun 2, 2015

Sri lankan stunt in the Philippines shopping mall

http://www.aluth.com/2015/06/sri-lankan-stunt-in-philippines.html
wfma fld,af,la msgrg jev fmkajmq úosh¡

,xldfõ r.¾ lKavdhfï fiÜ tl ms,smSkfha .sh wjia:djl idmamq ijdßhl .sh wjia:dfõ tys we;s *s,aï iy .S; wf,ú lrk


fYdma tlloS fudyq úiska yß wmQrejg ckm%sh ngysr .S;hla lefrdafla f,i .dhkd lrkjd¡ th wid jfÜ isá ms,smSk cd;slhkaf.ao w;afmd,ika ,ndfokjd Tng n,kakg mq¨jka¡
 

Talented Sri lankan stunt in the Philippines shopping mall. Sri Lanka Rugby @ its best.
Posted by Sean Mark Wijesinghe on Monday, June 1, 2015