Dec 27, 2013

LK Tips English - Sinhala instant word translation

http://www.aluth.com/2013/12/lk-tips.htmlfjí msgqjl bx.%Sis jpk j, f;areu ujqia fmdhskag¾ tflka n,k .ecÜ tl'

fuu .ecÜ tfla ku ;uhs LKTips' fuu.ska Tn lshjk fjí msgqjl we;s bx.%Sis jpk isxy,g mßj¾:kh lr fmkajhs'

Tn l< hq;= jkafka Tng isxy, f;areu wjYH jpkh u; fudfyd;la uqisl o¾Ylh ^Mouse point& r|jd ;nd .ekSu muKls' fï wefvdakh ish¿u *h¾f*dlaia yd fl%daï ixialrK i|yd iyh olajhs'


tÈfkod lghq;= j,§ wmg ks;r bx.%Sish;a iuÕ .KqfoKq lsÍug isÿ fjkjd' wm fkdokakd jpk bx.%Sis NdIdfõ tughs' ta fya;=fjka hula lshùfï§ fndfyda fYfkla wmyiq;djhg m;a fjkjd' ks;r wka;¾cd,h mßyrKh lrk Tn;a bx.%Sis fjí msgq lshùfï§ fï wmyiq;djhg uqyqK§ we;s'

fï m%Yakhg wk.s úi÷ula f,i LKTips wefvdakh y÷kajkakg mq¿jka' Tn mouse over lrk jpkfha f;areu iefklska bÈßm;a lrkakg fuh iu;a' Tn Ndú;d lrk n%jqirh l=ula jqj;a thg LKTips iyh olajkjd' fukau Firefox i|yd we;s LKTips ixialrKfhka Tnf.a n%jqirh fj; älaIkßhla tlalr fokjd' my; screenshots n,kak'fuys wu;rj Dictionary myiqluo we;'


ෆයර් ෆොක්ස් වෙබ් බ්‍රවුසර් එකට මෙය දාගැනීමට මෙතනින් පිවිස ඩවුන්ලෝඩ් කර  install කරන්න. ස්ථාපනය කර ගැනීමෙන් අනතුරුව ෆයර්ෆොක්ස් රීස්ටාට් කරන්න. එතැන් පටන් LKTips ඇඩෝන්ය භාවිතා කිරීමට ඔබට හැකියාව ලැබෙනවා.

ඇඩෝනය ස්ථාපනය වූයේ නැතිනම් බට්න් එක මත right click කර save link as විධානය ලබාදී අදාළ ගොණුව පරිගණකයට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. බාගත කිරීමෙන් අනතුරුව lktips-v3-Aluth.com.xpi ගොණුව ෆයර්ෆොක්ස් මතට Drag කොට දමන්න. නැතහොත් ෆයර්ෆොක්ස් ආධාරයෙන් විවෘත කරගන්න. ඇඩෝනය ස්ථාපනය කළ පසු නොදන්නා ඉංග්‍රීසි වචනයක් මතට මවුස් පොයින්ටරය ගෙනගිය පසු එහි තේරුම පහත  ඉහත ආකාරයට සිංහලෙන් පෙන්වනවා.

ගූගල් ක්‍රෝම් වෙබ් බ්‍රවුසර් එකට  දාගැනීමට මෙතනින් පිවිස extension එක install කරගන්න.

Technical Details

  • Ad on Name :  LK Tips
  • Requirements : Google Chrome , Firefox web browser
  • License : Free
  • Publisher web site : www.lionlk.com