Friday, July 4

Extension Time spend on Facebook adon chrome

http://www.aluth.com/2014/05/Facebook-Time-spend.html

wfma rfÜ m%Odku social Network tl ;uhs f*ianqla tl lshkafka'Èfkka Èk úYd, ixLHdjla f*ianqla tlg Èkm;d tl;= fjkjd'oji .dfka f*ia nqla tlg hk tk ld,h;a jeäfj,d¡b;ska Thd fldÉpr t,d nqlsh ;=, /§ isáhd oehs n,d .kak mq¨‍jka Extension tlla wms Thd,g f.kdjd'
fu;kska weâ lr.kak' ^ Google chrome tlg &

fukak n,kak Screenshot tlla'

fuys ;sfhk jeo.;a lu ;uhs Thdf.a kx.s, u,a,s, ÿj, mq;d f*aianqla ;=, ojfia fldmuK fõ,djla isákjdoehs n,d .kak mq¨‍jka ùu¡ ta jf.au ojiska oji f*ia nqla tl;=, .;lrk fõ,dj wvqlr .kak;a mq¨‍jka'

Technical Details

  • Ad on Name :  Time spend on Facebook
  • File size : 19.3KB
  • Requirements : Google Chrome 
  • License : Free
  • Download link Support :  chrome.google.com
  • Publisher Contact : marco.mn.nett@googlemail.com