Aug 14, 2014

Install the Google Play Android Market app.


fïl f.dvdla fofklag ;sfhk f,dl= .egÆjla';uka ñ,§ .;a ÿrl:kfha wÆf;ka Apps odkak kï App store tl ;sfhkafk ´fk' ta;a flda tfyu tlla f*daka tfla keyefka'


fï .egÆj w;sjkafka f.dvdla Chines Android f*daka j,g ;uhs' .Kka wvq ksid f.dvdla wh .kafka phskSia tajfka'
thd,g fï myiqlu Google ÿkafka ke;s ksid wmsu od .kak fjkjd'


fukak mshjr tlska tlg'1 &¡ biafi,a,d computer tflka Play Store ( https://play.google.com/store ) tlg .syska wmsg ´k APP tl search lr,d fydhd.kak'

2 &¡ oeka t page tfla address tl copy lr.kak.

3 &¡ fï site tlg hkak ( http://apps.evozi.com/apk-downloader/ )

4 T;k wms copy lr.;a; link tfla " https://play.google.com/store/apps/details?id" id, ál whska lr,d b;=re ál paste lr,d ,genarate download link, button tl click lr,d app tl computer tlg download lr.kak'


5 &¡ oeka ta app tl phone tlg copy lr,d install lrkak' Tkak oeka b;ska Google Play Store tl yryd we;s ;rï nd .kak mqÆjka wÆ;au Apps.


wm fjí  wvúfha idudðlfhl= ùug jï mi my,u Join This Site u; Click lrkak' Tng túg tiekska wÆ;a ,sms ,nd .; yeක