Jul 19, 2014

Watch Free Movies Online - zona software

http://www.aluth.com/2014/07/Film-Online-watching-Zona-Soft-ware.html
wÆ;a'com Thd,g Tkak ;j;a ják uDÿldx.hla f.kdjd'fïl f.dvla u jákafka wka;¾cd,fhka *s,aï n,k whg mÜgu uDÿldx.hla fukak"


*s,aï tl n,k w;r ;=r wjYHh kï vjqkaf,daâ lr .kak;a myiqlï fuhska i,ikjd' uDÿldx.fha ku ;uhs - zona
  • óg wu;rj Tv serous " Tv channel " Music video " Radio " Sports Video iy News Games  n,kak;a vjqkaf,daâ lrkak;a mqÆjka'
  • ta jf.au fï Zona lshk uDÿldx.h yrydu wmsg wfma  Torrent File Download lr.kak;a mqÆjka'
  • fïfla Movies " Tv Series Stream fjkafk;a Torrent yryd ;uhs'
mß.Klhg vjqkaf,daâ lr.kak fu;kska.
Android f*daka j,g;a App tl fu;kska .kak'

msgrg bkak whg Internet wifi j,ska fkdñf,a ,efnk ksid *s,aï n,kak fïl kshu fid*aÜfjhd tlla' wÆ;au NFS *s,aï tl n,k úÈh n,kak'


Technical Details

  • software Name : zona
  • File size : 27 Mb
  • Requirements : Windows XP / Vista / Windows7 / Windows8
  • License : Free
  • Publisher website : www.zona.ru