https://www.mcdelivery.lk/lk/

Aug 13, 2014

VLC Media player " Srpos plugin Tricks

fïl weú,a,d VLC video ma,fh¾ tl ndú;d lrk whg f.dvdla m%fhdackj;a jk jevla'


ys;kak Thd *s,aï tlla n,k w;f¾ tl mdrg ùäfhda maf,ah¾ tl close fjkjd Thdf.a w;ska fyda mß.Klh stuck ùulska'

wkak oeka b;ska wdmyq ùâfhda tl Play lr,d wr wjika jrg n,mq ;ek wms n,,d play lrkak tmehs' wkak tal Thdg Auto u save fjk úÈhg yokak l%uh ;uhs wms lsh,d fokafka'

fïflÈ lrkak ´k Srpos lshk VLC Plugin tl Install lr .kak tl ú;rhs' úkafvdia múÉÑ lrk wh fukak fï plugin tl install lr .kak'

Bg miafi"
1. Start VLC player
2. Open preferences window (menu Tools->Preferences)
3. Select 'All' in 'Show settings'
4. Open Control interfaces panel (Interface->Control interfaces)
5. Check 'Save/restore position of the last played files' checkbox.
6. Click 'Save' button.
7. Restart VLC player.


player tl .kak ´fk wh fu;kska .kak'