Aug 22, 2014

Facebook Pending Requests Removal All At Once

http://www.aluth.com/2014/08/Facebook-Pending-Requests-Removal-All-At-Once.htmlf*aianqla tfla hjmq Request ;ju;a Accept tlr,d ke;s tajd tljr whska lr,d oduq¡
.+.,a fl%daï
Extention tlls¡

wehs wms fï  Pending Requests  whska l< hq;af;a¡ uQ,slu fya;=j
Requests íf,dla fjk tla j<lajd .ekSughs¡

wms Thd,g fï f*aianqla tfla hjk
Requests  whska lrkak mq¨jka úosh yÿkajdoSu;a iu.u ish¨ fokdgu oek.kak wms ,smshlska Thd,g ta nj oekqj;a lrd¡

kuq;a tu ld¾hh tlska tl whska lrkak lïue,shs fka¡
ta i|yd wm úiska w¨;a Extention tlla yÿkajdfokjd¡


fuh l%shd;aul jkafka .+.,a fl%daï tlg muKhs¡

Facebook Pending Requests Removal All At Once


fu;kska vjqkaf,daâ lr.kak¡

g%h,a ùäfhdaj n,kak¡