https://aluth.lk/

Jan 3, 2016

AL result watch Hurry

http://www.aluth.com/2014/01/al-result-watch-hurry.html2016 AL m%;sM, blaukska n,kak¡

m%;sM, ksl=;al, miq rdcH ks, fjí wvúhg msúiSu wmyiq neúka w¨;a¡com u.ska f,aisfhkau m%;sM, n,kak mq¨jka¡m%;sM, n,kak fu;k la,sla lrkak¡

rcfha ks, fjí wvúh doenets.lk m%;sM, n,kak iEfyk msßila tljr meñfKk neúka Home msgqjg msúiSu wmyiqh¡ tneúka by; l%uh jvd blauka fjkqwe;¡


  fojks l%uh  
¡
fjí n%jqi¾ tfla my; fjí ,smskh copy lr,d past lrkak, r;= mdáka oelafjk ;ek Tfí úNd. wxlh ioyka lr enter lrkak¡

http://www.doenets.lk/result/alresult.jsf?index=xxxxxxx

 f;fjks l%uh 

f*daka tlg uefiaÊ tlla u.ska m%;sM, ,nd.ekSu,
EXAMS <space> Index No my; wxlhg send lrkak¡

  • Dialog - 7777
  • Mobitel - 8884
  • Etisalat - 3926
  • Airtel - 7545
  • Hutch - 8888

Tag : www.doenets.lk, doenets.lk, Al Result, Srilanka, Sri lanka, Exam, Examination 2015, Index Number, Department of Examinations