Dec 26, 2014

Sirasa FM - Pansil maluwa (Part 02)

http://www.aluth.com/2014/12/sirasa-fm-pansil-maluwa-part-02.html
mkais,a u¿j jev igyfka ;j;a idlÉPd 6 la¡
isri f¾äfhda úiska bosßm;a ld,Sk .eg¿ we;=,;a O¾u idlÉPd 6 la wms Thd,g Y%jkh lrkak


f.kdjd¡ wms l,ska ,smshlska jevigyka 6 la Tn fj; f.k wdjd¡ wo ,ndfokafka b;sß idlÉPd 6 hs¡ my;ska msúi Tng Y%jkh lrkak, nd.; lsÍï lrkak mq¨jka¡