Jan 28, 2015

Angry Birds Stella Game

http://www.aluth.com/2015/01/angry-birds-stella-game.html
weka.%sn¾â,df.a lE,s ál bkak f.aï tl¡

fï f.aï tl .ek fkdokak msßia isák ksid Tkak wo fuu ,smsfhka weka.%sn¾â,df.a

oekg ksl=;alr we;s w¨;au f.aï tl yÿkajdfokjd¡ kmqre l=re,a,ka f,i l=vd f.aï tllska f,dalhu yÿkd.;a fuu kduh fkdokak flfkla ke;s;rï¡

fudjqkaf.a ckm%sh;djh ksidu fudjqka w¨;a ixialrK ldf,ka ldf,g yÿkajd fokjd¡ fï f.aï tfla ku Angry Birds Stella tfyu;a ke;skï weka.%sn¾â lsß,a,shka f;aud lr.;a l%Svdjls¡

Game play screenshot


n,kak yÿkajdoSfï ùäfhdaj¡


fuho wfkl=;a weka.%sn¾â mrK ixialrK fuka l=vd l;d ud,djlska iukaú; fõ¡ fuh Tnf.a iaud¾Ü f*daka tlg jf.au geí tlg nd.; lr.kak Appstore fj; msúi Angry Birds Stella f,i i¾É lrkak¡