Feb 15, 2015

Vivaldi - introduce Brand New web browser

http://www.aluth.com/2015/02/vivaldi-interduce-brand-new-web-browser.html
Tfmrd fj;ska w¨;a fjí n%jqi¾ tlla yÿkajdfohs¡

VIVALDI f,i yÿkajk fuu fjí n%jqirh oeka f.dvla ckm%sh fjñka mj;skjd¡ ckjdß udih ;=, yÿkajdÿka fuu kj;u fjí n%jqirfha

jev lE,s f.dvlska iukaú;hs¡ tajf.au fmkqu;a wfkl=;a fjí n%jqi¾ j,g jvd fjkia lï ;sfnkjd¡ úkafvdaia 10 j,oS Tn fj;g bkag¾fkÜ Explorer fjkqjg meñfKk Spartan fjí n%jqi¾ tlg iudklï mj;sk úoshg fuu VIVALDI tl Tfmrd iud.u yÿkajdoS ;sfnkjd¡

n,kak ial%SkafYdܡ

 f,dl=lr n,kak fuhu; click lrkak¡

Tfmrd fjí n%jqi¾ ks¾ud;D Jon von Tetzchner 2011 jif¾ wdrïN l, fuu fjí n%jqirh ks, jYfhka ckjdß ui yÿkajd ÿkakd¡

fu;kska msúi nd.; lr.kak¡
úkafvdaia i|yd fu.dnhsÜ 35 la muKhs¡

Technical Details

  • Software Name : Vivaldi
  • File size : 35.8 MB
  • Requirements : Windows / Mac / Linux
  • License : Free
  • Publisher website : www.vivaldi.com