Mar 21, 2015

Pale Moon Web browser Download

http://www.aluth.com/2015/03/pale-moon-web-browser-download.html
wka;¾cd,fha ksoyfia ieß irkak fma,a uQka fjí n%jqi¾¡

Thd ndú;d lrkafka *h¾f*dlaia fyda .+.,a fl%daï fjkak mq¨jka¡ kuq;a úúO jQ wjYH;d i|yd ta fjí n%jqi¾ muKla ;sì,d uos¡


fjí äjf,dm¾ flfklakï wksjd¾fhka fjí n%jqi¾ lsysmhlau ndú;d lrkakg fjkjd¡ ta w;ßka *hf*dlaia fida¾ia fldaâ tl úfYaIhs¡ tksidfjka tu fldaâ fhdod ksmojQ fuu fjí n%jqi¾ tl f.dvlau m%fhdackj;a fjkjd¡

*h¾f*dlaia j, wvx.= ish¿ options fuys we;=,;a fjkjd¡ wefvdka mjd l%shd lrkjd¡ .+.,a fl%daï fida¾ia fldaâ tl ndú;d lr ksmojQ fjí n%jqi¾ lsysmhlau mj;skjd¡ tksidfjka *h¾f*dlaia j,g wdfoaYl wvqhs¡ tksid fuys jákdlu okafkda oks;s¡

n,kak ial%SkafYdܡ

fu;kska msúi nd.; lr.kak¡
 

Technical Details

  • Software Name :  Pale Moon
  • Requirements : Windows XP / Vista / Windows7,8
  • License : Free
  • Publisher website : www.palemoon.org