https://aluth.lk/

Mar 9, 2015

Speak it - Google Chrome Extension

http://www.aluth.com/2015/03/speak-it-google-chrome-extension.html
fjíwvú j, jdlH lshj,d fok wmqre Extension tlla'

Thd fjí wvúhl ,smshla lshjñka bkakjd' kuq;a b;sß fldgi n,kak fj,djla kE' ;j jev f.dvla ;sfhkjd' fuh u.ska ta fj,djg wod, jdlH fyda fÉoh wmg wefik fia lshúug úOdkh ,nd fokak mq¿jka'


n,kak my; ùãfhdajfuh .=.,a fl%daï j, l%shd;aul fõ' fu;kska msúi fuh ,nd.kak'fï extension tl od.;a;g miafia Thdg leu;s fjí wvúhlg .sys,a,d ta fjí wvúfha Thdg lshjd.kak ´fka fldgi Select lr,d Right Mouse la,sla lr,d tk Menu tfla SpeakIt lshk tl la,sla lryu th wykakg mq¿jka" .eyeKq lgyvlska jqj;a wykakg mq¿jka'

screenshot