Apr 27, 2015

Mortal Kombat Mobile Game

http://www.aluth.com/2015/04/mortal-kombat-mobile-game.html
w;sYhskau fudnhs,a f.aï f,da,Ska i|yd kshu f.aï tlla¡

uq,skau fuda¾g,a fldïneÜ f.aï tl ksl=;ajqfka biairldf,a ;snqK TV game j,g Thd,g u;l we;s¡

ld,;a iuÕ fuh b;du;a ckm%sh Tv game l%Svdjla njg m;ajqkd¡ wk;=rej mß.Klfha l%Svdjla f,io yÿkajd ÿka w;r th Tnf.a iaud¾Ü f*daka tlg fyda geí tlg bkaiafg%da,a lr play lsÍfï yelshdj mj;skjd¡

.%e*slaia w;skao b;du;a by, w.hla fuh ,nd .kakjd¡ 2015 jif¾ fydou mß.Kl l%Svd w;rg MORTAL KOMBAT X f.aï tlo tlajQjd¡ n,kak l%Svd lrk wmQrej¡fuh wekafv%dhsâ iy wem,a fudnhs,a Wmdx. i|yd bkaiafg%da,a lrf.k Play lrkak mq¨jka¡

Technology Description

  • App Name : MORTAL KOMBAT X ( Game )
  • File Size : 732MB ( Apple )
  • Requirements : Android 4.0 and up / Apple IOS
  • License : Free
  • Developer Website : www.mortalkombat.com