Apr 5, 2015

Orbitum – New social browser software

http://www.aluth.com/2015/04/orbitum-newsocial-browser-software.htmlf*aianqla peÜ odkaku yomq kshu fjí n%jqi¾ tlla¡

wms fï yÿkajd fokafka f*aianqla iudc cd, fjí wvúfha idudðl ieug jákd uDÿldx.hla¡


Thd fjí n%jqi¾ tflka tl tl fjí wvú j,g hkjd fka¡ wkak t;fldg Thd f*aianqla fjí msgqjl fkdisáh;a ol=Kqmi f*aianqla hd¨jka iu. peÜ lrkak mq¨jka kï kshuhs fkao¡ wka;¾cd,fha fldfya ießierej;a peÜ tl odf.ku bkak mq¨jka¡n,kak ial%SkafYdܡ
 
Thdg wkjYH fj,djg fï peÜ ;Srej whska lrkak;a mq¨jka ksid lsis lrorhl=;a kE¡ tajf.au fuys fmkqu;a kshuhs¡ fu;kska msúi fuh nd.; lr.kak¡


Technical Details

  • Software Name - Orbitum
  • File size - 560 Kb
  • Requirements : Windows XP / Vista / Windows7,8 / Mac
  • License : Free
  • Publisher website : www.orbitum.com