May 6, 2015

Mobile Apps & Privacy Lock App

http://www.aluth.com/2015/05/mobile-apps-privacy-lock-app.html
Tfí f*daka tfla ;sfnk wema,sflaYka f,dla lruq¡

fukak ;j;a jákd lshk wema tlla Thdf.a iaud¾Ü f*daka tlg f.kdjd¡ f*daka tll wfma mqoa.,sl f;dr;=re we;=,;afka¡

b;ska tajd wdrlaYd lr.kak fï wema tflka mq¨jka¡ f*dfgdaùäfhda, f*daka nqla tfla ;sfnk kïn¾ia, uefiaÊ jf.au f*daka tfla bkaiafg%da,a lr we;s fyda Tßðk,a f*daka tfla we;s wemaia ´kEu tlla fï yryd uqrmohla oud f,dla lrkak mq¨jka¡

tajf.au bkaiafg%da,a lr,d ;sfnk wema tlla yhsâ lrkak;a mq¨jka¡ ta ksid fjk flfklag jqk;a nh ke;=j f*daka tl fokak mq¨jka¡ n,kak ial%SkafYdÜ¡fuh wekafv%dhsâ fufyhqï moaO;sh we;s fudnhs,a f*daka j, l%shdlrhs¡ fu;kska msúi nd.; lr.kak¡ fu.dnhsÜ 1.4la muKhs¡

Technical Details

  • App Name : Privacy Lock-AppLock & protector
  • File size : 1.4 MB
  • Requirements :  Android 3 and up
  • License : Free
  • Publisher website : www.51privacy.com:8080/privacylocker/