May 10, 2015

MoboRobo - Android PC Manager

http://www.aluth.com/2015/05/moborobo-android-pc-manager.html
iaud¾Üf*daka j,g kshu fudnhs,a PC Suite tlla¡

f*daka tlg mß.Klh u.ska isxÿ, ùäfhda
, wemaia, f.aï, mska;+r f,aisfhkau odkak mq¨jka kshu uDÿldx.hla ;uhs fï¡


uDÿldx.fha ku - Mobo Robo

by; lS jev j,g wu;rj f*daka tfla fâgd mß.Klhg nelma lr.kak iy f*daka nqla tl nelma lr.kak;a mq¨jka¡ta jf.au fuh ks¾udKh l, äjf,dm¾,d wekafv%dhsâ wemaia fkdñf,a iïmQ¾K j¾Yka tlu ,ndfok wemaiafgda tll=;a ;sfhkjd¡ tys we;s wemaia mß.Klhg nd.; lr,d fuu fudnhs,a uefkac¾ tl yryd f*daka tlg bkaiafg%da,a lrkakg mq¨jka¡

http://www.moborobo.com/

Technical Details

  • Software Name -  MoboRobo Android PC Manager
  • File size - 26.2 MB ( windows )
  • Requirements - Windows xp / windows vista / windows 7 & 8
  • License - Free
  • Publisher website - www.moborobo.com