May 17, 2015

Viva Video Editing Mobile App

http://www.aluth.com/2015/05/viva-video-editing-mobile-app.html
Thdf.a ùäfhda iy f*dfgda j,g ,iaikg jev odkak fukak wema tl¡

wms Thd,g l,ska kshu f*dfgda täáka uDÿldx.hla ,ndÿkakd¡ Tkak oeka wms Thd,g fokafka ùäfhda yokak mq¨jka iqmsßu wema tlla¡


fï wema tfla ku ;uhs - Viva Video

 
Thdf.a Girl Friend f.a f*dfgda álla ;sfhkï ta álg ,iaik Effetcs tl;= lr,d talg Background tflka isxÿjl=;a od,d Play fjk úoshg yokak fï u.ska mq¨jka¡ Wmkaosk idohl, ux., wjia:djl fyda Tn .sh úfkdao pdßldjl we;=,;a f*dfgda ál fjku wrka fïúoshg ldg;a n,kak mq¨jka fjkak wmQre ùäfhdajla ks¾udKh lr.kak mq¨jka¡

wmsg ;sfhkafk wod, f*dfgda álhs ùäfhdajhs ,iaik bf*laÜia tlla f;darkak ú;rhs¡ wekafv%dhsâ iy wem,a Wmdx. iydh olajk wema tlla¡
n,kak ial%SkafYdܡ
wekafv%dhsâ wh fu;kska .kak¡
wem,a Wmdx. j,g fu;kska .kak¡

Technical Details

  • App Name -  Viva Video
  • File size - 36 MB  Android / 62 MB Apple IOS
  • Requirements - Android & Apple IOS Mobile OS
  • License - Free
  • Publisher Website - www.xiaoying.tv