Sep 24, 2015

CM Security Antivirus AppLock

http://www.aluth.com/2015/09/cm-security-antivirus-applock.html
f*daka tlg wx. iïmQ¾K Security App tlla'

Tn ndú;d lrkafka wekafv%dhsâ iaud¾Ü f*daka tlla kï wksjd¾hfhka ndú;d l,hq;= wema tlla úoshg

fuh yÿkajkak mq¨jka¡ wekafv%dhsâ wemaia ndú;d lrkakka ,laI 133 la fokd nd.; lr we;s fï wema tl user Rating ,laI 100 la fokd ;re 5 u ,ndoS ;sfnkjd¡ taflkau fmakjd we;s fï wema tlg fldhs;rï kï jákjo lsh,d¡ n,kak yÿkajdfok ùäfhdaj¡


fuu isl=ßá wema tl u.ska lrkak mq¨jka foaj,a lsysmhla¡
 • Selfie of App Lock
  fuu isl=ßá wema tl u.ska lrkak mq¨jka foaj,a lsysmhla¡ Thdf.a f*daka tfla fmagkaÜ f,dla tl fomdrla je/oaÿfjd;a bosßmi leï tl u.ska f*dfgda tlla ,nd.kS¡
 • bkaiafg%da,a lr we;s ´kEu wema tlla f,dla lsÍug yel¡
 • Ram boost lrkak úúO cleaning system.
 • f*daka tl jhsria u.ska wdrlaId lsÍu'
 • App system tl ialEka lsÍu¡ - virus Trojan ,malware and spyware.
 • SD memory card tl scan lsBu'
 • Timing j,g scan lsÍfï myiqj'
 • Install lrk wema scan lr,d install lsßu'
 • wkjYHh ÿrl:k weu;=ï Block lrkak;a mqÆjka'
 • ta jf.au safe internet browsing ta lshkafk scam web site tfyu fïlg w,a,kjd'
 • jhs*hs isl=ßá myiqlï iemhSu¡fu;kska msúi nd.; lr.kak¡

Technical Details

 •  App Name : CM Security App Lock & Anti Virus
 • File size : Varies with device
 • Requirements : Android Mobile/Tab Device
 • License : Freeware
 • Developer web site : www.cmcm.com/en-us