Sep 27, 2015

Midori - simple & fast web browser

http://www.aluth.com/2015/09/midori-simple-fast-web-browser.html
bkag¾fkÜ msúfikak ir, fjí n%jqi¾ tlla¡
Midori web browser

;j;a kshu uDÿldx.hla wms Thd,g f.kdjd¡ fïl ir, fjí n%jqi¾ tlla¡ jeä jev ke;s ksidfï u.ska blaukska bkag¾fkÜ ießirkak mq¨jka¡ fuys fmdagn,a ixlrKho we;s ksid fmka tfla jqj;a odf.k .syska jev lr.kak mq¨jka¡ n,kak ial%SkafYdÜ tlla¡

b;du;a yqrenqyqá fmkqu;a, ir, ksi;a fuh ndú;d lrkfldg Thd,g oefkkjd wfkl=;a fjí n%jqi¾ j,g jvd jeä fjkila fuhg we;s nj¡ wjYH wh fu;kska msúi nd.; lr.kak¡


Technical Detail

  • Software Name : Midori web Browser
  • File size : 36 Mb
  • Requirements : Windows All
  • License : Free
  • Publisher website : www.midori-browser.org