https://www.aluth.lk/
 

Dec 10, 2015

Paddle Duck Android Game

http://www.aluth.com/2015/12/paddle-duck-android-game.html
"mev,a vla" wfma wekafv%dhsâ f.aï tl¡

Paddle Duck hkq wekafv%dhsâ cx.u ÿrl:k ioyd ks¾udKh l," ir, ^simple& iy kej; kej; l%Svd lsÍug isf;k ^addicting& l%Svdjls¡


th is;a weo.kakd iq¿ Graphics j,ska iukaú;" ish¿u jhia mrdihkaf.ka hq;= whg l%Svd l, yels f,i ksujd we;' fuu Game tflys úfYaI;ajh jkafka" fuh ksl=;a lr Èk ;=klg miqj f,dj we;s wfkla ;r.ldÍ Games iu. fYa%Ks.; lsÍfï§" th fï jk úg 94 (December 10) jeks ia:dkhg m;a ù ;sîuhs¡

screenshot


tfukau fuh Tng fkdñ,fhau Download lr.; yels jk w;r" fuh Y%S ,dxlslhl= úiska ksmojd we;' fu;kska msúi Tng fuu Game tl Google Play Store yryd Download lr.kak mq¨jka¡