Dec 31, 2015

Quick control panel for android

http://www.aluth.com/2015/12/quick-control-panel-for-android.html
Apple f*daka j, Control Panel tl Android j,g;a'

wms ljqre;a okak Apple IOS tlal tk ,iaik Quick Access Menu tl Thdf.a wekafv%dhsâ ÿrl;khg;a ta jf.a jev f,ais fjkak fyd| App tlla'


n,kak ial%SkafYdܡfï wema tl Tnf.a ÿrl;khg Install lr miq Acc Settings hkqfjka oelafjk Setttings fukQfjka u.ska Tng wjYH lrk ks;r Ndú; lrk toggles , Music Player Settings yd fuys uqyqKqjro fjkia l< yelshs'
wekafv%dhsâ Wmdx. j,g fu;ekska msúi nd.kak¡