Mar 19, 2016

Puffin Mobile Fast Browser

http://www.aluth.com/2016/03/puffin-mobile-fast-browser.html
iamSâ bkag¾fkÜ msúfikak¡

iaud¾Ü f*daka tfla geí tfla blaukskau wka;¾cd,fha ießirkak kuq;a jeä fofkl= fkdokak fjí n%õi¾ tlla ;uhs

Puffin fjí n%õirh¡ fuh wekafv%dhsâ iy wem,a IOS fufyhqï moaO;sh iys; iaud¾Ü cx.u Wmdx. j,g iydh olajkjd¡ Tn ljqre;a okak .+.,a fl%daï fudnhs,a fjí n%õirhg;a jvd fõ.j;a lsh,hs fuh wka;¾cd,fha yÿkajdfokafka¡


jeä iamSâ tlla taug m%Odk fya;=jkï fjí wvú j, we;s *a,EYa f*daueÜ tl iys; *hs,a fv%dmafndlaia la,jqâ yryd blaukska f,daâ ùuhs¡ mß.Klfhka fjí wvúj, fi,a,ï lrk *a,EYa f.aïia o fuhska fi,a,ï lrkak mq¨jka¡ tu f.aïia fi,a,ï lsÍug f.aï mEâ tllao tl;=lr.kak mq¨jka¡ n,kak ial%SkafYdÜ tlla¡
wjYH wh fu;kska msúi nd.;lr.kak¡ tlu n%jqi¾ tllg iSudfkdù fjkila w;aúoskak¡

Technical Details

  • Software Name : Puffin Web Browser
  • File size : various device
  • Requirements : Android & Apple IOS
  • License : Free
  • Publisher Website : www.puffinbrowser.com