https://www.mcdelivery.lk/lk/

Apr 15, 2016

iTools - Apple Mobile Manager

http://www.aluth.com/2016/04/itools-apple-mobile-manager.html
wem,a j,g kshu Mobile Manager tlla¡

,‍xldfõ wem,a lshkafka b;du;a ckm%sh fudnhs,a Wmdx.hla' ta whg fï uDÿldx.h f.dvdla m%fhdackj;a fjkjd'


wem,a iud.fï ks, jYfhka ksl=;a lr we;s Apple iTunes tflka Phone tlg"Tab tlg" iPod j,g tl tl Apps" isxÿ" Wallpapers" wkxukx odkak .shdu tmdu fjkjd' ta ksid ta fjkqjg f.dvdlau f,ais kshu Software tlla ;uhs iTools lshkafka' n,kak ial%SkafYdÜ tlla¡fuu iTools uDÿldx.h fu;kska msúi nd.kak' tajf.au fuh jev lrkak kï wem,a iud.fï iTunes uDÿldx.h;a mß.Klhg bkaiafg%da,a lr,d ;sfhkak ´fkath nd.kak fu;kska msúfikak¡Technical Details

    • software Name : iTools
    • File size : 14 Mb
    • Requirements : Windows All
    • License : Free
    • Publisher website : www.itools.cn