Apr 2, 2016

Vault Hide SMS, Pics & Videos App

http://www.aluth.com/2016/04/vault-hide-sms-pics-videos.html
f*daka tfla SMS, mska;+r, ùäfhda f,dla lruq¡

Tn ndú;d lrk iaud¾Ü f*daka tfla ;sfnk mqoa.,sl f;dr;=re j, wdrlId lr.ekSug fuu wema tl ndú;d lrkak mq¨jka¡

tajf.au fjkhï flfkl= f*daka tfla f,dla tl od, ;sfhkfldg th bj;a lsÍug lsysmjrla W;aidy l,fyd;a tys front cam tl u.ska wod, mqoa.,hdf.a PdhdrEmhla iy ,ndÿka jeros uqr moh woS úia;ro ,ndfokjd¡ f*daka tfla ;sfnk ´kEu wema tlla ldgj;a újD; lrkak neßfjkak f,dla lrk;a mq¨jka¡

n,kak ial%SkafYdÜ
.
fu;kska msúi Tnf.a wekafv%dhsâ iaud¾Üf*daka tlg fyda
geí tlg nd.; lr.kak¡

Technical Details

  • App Name : Vault Hide SMS, Pics & Videos
  • File size : 4 MB
  • Requirements : Android 2.3 and up
  • License : Free
  • Publisher Website : www.en.nq.com