Jun 13, 2016

Introducing Motorola Moto Z

http://www.aluth.com/2016/06/introducing-motorola-moto-z.html
fudfgdfrda,d fj;ska iqmsß wekafv%dhsâ iaud¾Ü f*daka tlla¡

cx.u ÿrl;k yÿkajdÿka uq,a wjosfha isgu fnfyúka ckm%sh iud.ula jQ fudfgdfrda,d úiska kj;u wekafv%dhsâ iaud¾Ü cx.u


 ÿrl;khla y÷kajdoS ;sfnkjd¡ Moto Z ndysr fmkqu wdl¾YkSh whqßka ksmojd ;sfnkjd¡ iaud¾Ü f*daka j, blaukska neá% nysk ksid thg úi÷ula f,i fuys msg;ska iújk negß ljrhlao bosßm;alr ;sfnkjd¡

n,kak y÷kajdfok ùäfhdaj¡

we;=,;a .=Kdx.,
 • Qualcomm Snapdragon 820 processor
 • 5.5-inch AMOLED
 • 4GB RAM
 • Android Marshmallow with Moto-enhanced apps
 • 32/64GB storage
 • microSD card up to 2TB
 • 13MP rear camera, optical image stabilization, dual-LED flash
 • 5MP front-facing camera with flash
 • 2,600mAh battery
 • USB-C port 
 • Fingerprint sensor
PdhdrEm lsysmhla¡