Tuesday, June 14

Next Lock Screen App

http://www.aluth.com/2016/06/next-lock-screen-app.html
f*daka tlg kshu f,dala ial%Ska tlla oduq¡

fïflka lrkafka Thdf.a f*daka tfla ial%ska tl f,dla lsÍug iy wkaf,dla lsÍug hk ld,h

b;sß lr oSu;a f,dla ial%Ska tlg wdl¾YKSh fmkqula ,ndoSuhs¡ tajf.au f,dla ial%Ska tlg úúO wema fYda¾ÜlÜ ,nd.eksu;a mq¨jka¡ fuu wema tflys ks¾udKlrejka mjik mßos idudkHfhka osklg mßYS,lfhla 100 j;djla muK ;ukaf.a iaudÜ f*daka tl wkaf,dala lrkq ,nhs¡ fuhska f.dv fofkla wkaf,dala lrkafka b;du;a l=vd jev lr.ekSu i|ydhs¡ ta lshkafka WodyrKhla úoshg .;af;d;a notifications check lrkak tfyu;a ke;akï messages j,g reply lrkak jf.a jev j,ghs¡

b;ska fuu f,dala ial%Ska wema tl yo, ;sfhkafka fïlg úi÷ula úoshghs¡ Thdf.a text messages, calendar, weather, music player ta jf.au wks;a notifications lock screen tflu fmkakkjd¡ ta notification tl;a Wv tap lrmq iekska Tng wjYH úoshg reply lsÍug yß fjk action tlla lr.kak mqMjka¡ ta jf.au ;uhs, hg b|ka Wvg swipe l<du apps and settings j,g hkak;a mqMjka¡ Thdg ´k úoshg edit apps and tools j,g .syska customize lr.ekSug;a mqMjka¡


n,kak PdhdrEm lsysmhla¡


fuh uhsfl%dfid*aÜ wemaia äjf,dma lrkakkaf.a ks¾udKhls¡
wekafv%dhsâ i|yd fu;kska nd.kak¡

Technical Details

  • App Name : Next Lock Screen App
  • File size : 6 MB ( Android )
  • Requirements : Android4.1 and up
  • License : Free
  • Publisher Web : www.microsoft.com/en-us/garage