https://www.mcdelivery.lk/lk/

Nov 18, 2014

Advanced SystemCare - optimize computer

ukao.dó mß.Klh fõ.j;a lrkak¡
- Advanced SystemCare
fld;rï fydo mß.Klhla jqj;a ld,hla hoaoS tys fõ.h wvqùu iajndúl ldrKhla¡ th mß.Klh ndú;d lrk flkdf.a

iajndjh wkqj;a fjkia fjkak mq¨jka¡ uQ,sl jYfhka mß.Klhla iaf,da ùug n,mdk uQ,sl ldrKd lsysmhla mj;skjd¡ wkak ta ldrKd ksrdlrKh lrkak mq¨jka uDÿldx.hla ;uhs weâjdkaia isiagïflhd lshkafka¡

wm l,ska ,ndÿka Glary Utilities uDÿldx.h yd iudkhs¡ tajf.au c-cleaner uDÿldx.h u.ska l,yels jev ál;a fïflka lrkak mq¨jka¡
uQ,sl jYfhka ,
  • Disk Cleanup
  • Disk Difragments
  • Malware Remover
  • Browser Cleanup
  • Uninstaller
ial%SkafYdÜ tlla¡


fu;kska vjqkaf,daâ lr.kak - 41.2 MB

Technical Details

  • software Name : Advanced SystemCare
  • File size : 41.2 Mb
  • Requirements : Windows XP / Vista / Windows7 / Windows8
  • License : Free Trial / Buy
  • Publisher web site : www.iobit.com