May 21, 2014

AIDA64 - PC Benchmark, System Diagnostics, Stability Test

http://www.aluth.com/2013/10/blog-post_8.html mß.Klfha tÈfkod lrk jevlghq;= ld¾hlaIuj lrf.k hdugkï mß.Klh yeuodu fydo ;;ajfha ;sfhkafka ´fka' ta ksid wms wo Thd,g fï l%shdj,sh lr .ekSug ;j;a ckm%sh fid*aÜfjhd tlla yÿkajd fokjd'uDÿldx.h AIDA64

system tl benchmark" check temperature & other various information check lrkak mq¨‍jka' Everest lsh, l,ska ;sífn;a fï uDÿldx.hu ;uhs' ta jf.au mß.Klfha drivers f,aisfhkau wÿr.kak;a fïflka mq¿jka' ´fku driver tllg wod, fjí ihsÜ tl fïflka n,d.kak mq¿jka'

ùäfhdaj n,kak'fïl bkaiafgda,a l,g miafia fldïmshqg¾ tl On lr,d ;sín fj,dj bkag¾fkÜ use lrmq tõjd Tlafldu n,d.kak;a mq¿jka' ;j f.dvla jev ;sfhkjd fïfla¡ fu;kska vjqkaf,daâ lr.kak¡

Technical Details

  • Software Name : AIDA64
  • File size : 14.5 MB
  • Requirements : Windows XP / Vista / Windows7 / Windows8
  • License : Free 30 Day Trial
  • Publisher website : www.aida64.com